Звіт керівника

ЗВІТ

директора комунального закладу загальної середньої освіти

спеціальної  школи Жовтоводської міської ради

ЛУКАШОВОЇ Н. Ю.

за 2020 – 2021 навчальний рік

 

Сприйняття реалій сучасного світу вимагає від керівника опанування новими технологіями , постійного зростання управлінської  компетентності.

Школа існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільної галактики. Це є моя провідна думка.

 Сучасна школа—великий і складний механізм, належна роботаякого забезпечується великоюкількістю службіучастювнихпедагогічнихпрацівників. У повсякденномужиттікоженіз вас,зрозуміло,по-різному несе міру відповідальності перед суспільством, зате, наскільки якісну освіту дає наша школа.

Алесередцихбуднівнастаєденьпідбиттяпідсумківбагатогранної діяльностівсьоготрудовогоколективу,деньоглядунашихсил,деньроздумів,заслуженоїрадості, день новогоімпульсу длядосягненнящебільшихрезультатів.Це день, колитрудовий колектив школи збирається,щоб проаналізувати свою роботу,поділитисясвоїмироздумами, скласти план на майбутнє.

Роботаколективубуласпрямована на реалізаціюосновнихзавдань:

•організаціянавчально-виховногопроцесунапідставідосягнень сучасної науки,органічногозв’язку знаціональноюісторією, культурою,традиціями;

•утвердженняукраїнськоїмовиякдержавноїмови,широкевивчення українознавства,залученнядоздобутківукраїнськоїтасвітовоїкультури;

•створення коллективу-однодумців, формування взаємин «учительучень»,«ученьучень»,«учительучитель»,«учитель батькиучень» нагуманістичних засадах;

•забезпеченняоптимальнихумовдляоволодінняучняминавчальнимипрограмами;

•органічнепоєднаннякласно-урочноїсистемиізгруповою та індивідуальноюсамостійноюроботоюучнів;

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про спеціальну школу, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника спеціального загальноосвітнього навчального закладу.

І. Загальні відомості про заклад

Комунальний заклад освіти – КЗЗСО спеціальна школа Жовтоводської міської ради

Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

52200 вул. Козацької Слави, 25, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл. Кам'янський район

Статут школи затверджений  Жовтоводською міською радою Кам'янського району Дніпропетровської області, 31 березня 2021 р.

Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів школи, яка б відповідала освітнім потребам населення міста. Завдяки цьому збереглась мережа класів.

          Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з міським ІРЦ, батьками учнів. У школі створено профспілковий комітет, який постійно парцює.

          Щорічно  між членами адміністрації розподіляються обов′язки, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції. Розроблені і діють Правила для учнів.

Протягом 2020  - 2021 навчального року вчителі школи працювали над реалізацією основних положень Законів України «Про повну загальну середню освіту, наказів Міністерства освіти і науки України, Департементу освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, розпоряджень голови виконавчого комітету  Жовтоводської міської ради, начальника відділу освіти виконавчого комітету  Жовтоводської міської ради, резолюції серпневої педагогічної конференції освітян міста, інших нормативних документів щодо розвитку освітньої галузі.

 

Школа працює у пятиденному режимі. Початок навчальних занять о 08:30.

На виконання рішень педагогічної ради школи від 31.08.2020 року протокол  № 1 та з метою чіткої організації роботи школи в 2020 – 2021 навчальному році було затверджено режим роботи школи на 2020 – 2021 навчальний рік з додатками:

Додаток 1. Структура навчального року

Додаток 2 . Тривалістьуроків та розкладдзвінків

Додаток 3. Графік  чергування  адміністраціїшколи

Додаток 4. Часовий режим роботишколи

Додаток 5. Графік  чергування  вчителів та учнів  по  школі

Додаток 6. Графік роботи шкільної їдальні

Додаток 7. Графікроботимедичногокабінету

Додаток8. Графікроботишкільноїбібліотеки

Додаток9. Порядок  обліку та контролю за відвідуваннямучнівшколи

Додаток 10. Графікроботи практичного психолога.

Додаток 11. Графікроботисоціального педагога.

Додаток 12. Графікроботи педагога-організатора.

Додаток 13. Графік роботи гуртка «Шахи».

            Протягом навчального року вносились відповідні корективи до навчального плану та режиму роботи закладу в зв′язку з карантином та температурним режимом.

 

У навчальному закладі станом на 03.09.2021 року навчалося 83 учнів, у 10 класі -7 учнів.

ВІДОМОСТІ ПРО РУХ УЧНІВ ЗА 2020 - 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Учнів за мережею станом на 05. 09. 2020

Прибуло учнів за 2020 – 2021 н. р.

Вибуло учнів за

2020 – 2021 н. р.

Учнів на кінець

2020 – 2021 н. р.

83

2

Шухров Є.,

Якушенко Я.

2

Якушенко Д.,

Жук С.

83

Протягом року до школи прибуло 2 учнів, вибули - 2 учнів за межі міста. Станом на 25.05.2021 року у навчальному закладі  - 83 учні.

Потужність навчального закладу – 120 учнів.

Ліцензований обсяг закладу – 112 учнів.

 

ПРОПУСКИ УРОКІВ

Всього пропущено уроків – 8501

По хворобі  - 5328

По поважній причині – 2877

Без поважної причини – 279 ( Бєловол О.- 4 кл. - 17 год ; Кучеренко В.- 6 кл. – 105 год.; Шурупов М. – 9кл. – 111 год.; Гудзь М. , Науменко Д. – 9кл. – 63год.)

 % відвідування уроків – 91%

    У закладі запроваджений дієвий контроль за ефективністю використання вчителями різних методик, технологій навчання предмету, відстеження їх впливу на результати навчання, а також чіткий контроль та встановлення зв’язку між відвідуванням занять та якістю знань учнів. Не дивлячись на карантинні заходи.,заклад продовжував працювати та запровадив дистанційну форму навчання.

Аналіз річного оцінювання  учнів показав в цілому середній та достатній рівні навчальних досягнень.

Рівень навчальних дсягнень. Школа І ступеню:

 

Всього учнів

 

Атест. учнів

 

1-3 б.

 

4-6 б.

 

7-9 б

 

10-12 б.

 

% учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень

 

Рівень навченості,

%

 

Не атестовані учні 1 класів

учні

%

учні

%

учні

%

учні

%

33

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примітка: навчальні досягнення учнів початкової школи здійснюються вербально (лист МОН України від 05.08.2020р. № 1\9-421, методичні рекомендації  під редакцією Чеботарьової О.В., Блеч Г.О. «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку»; рішення педагогічної ради від 31.08.2021р. протокол № 1 )

Школа ІІ ступеню:

 

Всього учнів

 

Атест. учнів

 

1-3 б.

 

4-6 б.

 

7-9 б

 

10-12 б.

 

% учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень Якість, %

 

Рівень навченості,

%

 

Не атестовані учні

учні

%

учні

%

учні

%

учні

%

50

50

0

0

31

62

19

38

0

0

38

100

0

3.3. Разом по закладу

 

Всього учнів

 

Атест. учнів

 

1-3 б.

 

4-6 б.

 

7-9 б

 

10-12 б.

 

% учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень Якість, %

 

Рівень навченості,

%

 

Не атестовані учні

учні

%

учні

%

учні

%

учні

%

83

50

 

0

0

31

62

19

38

0

0

38

100

0

4. Виконання навчальних планів та програм за 2020-2021 н.р.:

Предмет,

де є невиконання

Клас, де є невиконання

Кількість невич.

годин

П.І.Б.

вчителя

Причина відставання

-

-

-

-

-

Аналіз зібраних даних дав можливість встановити прямий зв’язок між систематичним відвідуванням занять учнями протягом навчального року та отриманням ними  знань, що відповідають середньому та достатньому рівню якості знань.

    Таким чином, робота з удосконалення системи контролю за відвідуванням занять школярами у 2021 – 2022 навчальному році буде продовжуватись, бо це один із важливих чинників підвищення якості знань учнів.

Індивідуальна форма навчання ( педагогічний патронаж)

В 2020 -2021 навчальному році у закладі за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) навчалось 5 учнів згідно висновків ЛКК:

{C}-          Кабак  В. – 1 кл.

{C}-          Діденко А. – 1 кл.

{C}-          Єгоян М. – 3 кл.

{C}-          Шухров Є. – 5 кл.

{C}-          Коломоєць Б. – 9 кл.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що здійснювали педагогічний патронаж.

Навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація освітнього  процесу за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвиток соціальної компетентності учнів шляхом залучення до участі у виховних та загальношкільних заходах, заняттях з корекційно - розвиткової роботи.

 

ІІ. Матеріально – технічна база спеціальної школи

Всі навчальні приміщення закладу облаштовані належним чином та забезпечені шкільними меблями згідно вимог, маркування відповідає віковим категоріям учнів школи.

Щорічно сестра медична школи переглядає та визначає потрібний розмір учнівських столів в кожному кабінеті.

        Територія навчального закладу, площею 0,8 га, об лаштована двома комплектами спортивного обладнання. Щомісячно відповідна комісія перевіряє надійсність закріплення спортивних споруд.

        Територія закладу протягом всього навчального та календарного року підтримується у відповідному санітарному стані: своєчасно прибирається  сміття, пале листя, сухостій, проводиться покіс карантинних трав два рази на рік, а також перевірка території на наявність отруйних грибів (ягід) кожного тижня, що фіксується у відповідному журналі.

На 2020 – 2021  навчальний  рік заклад згідно кошторису отримав:

{C}-          повірка монометрів 6 шт. щорічно – 150 грн.;

{C}-          промивка та опресовка системи опалення – 4200 грн.;

{C}-          обробка дерев′яних конструкцій, складів – 77 м2 – 1924 грн. ;

{C}-          технічне обслуговування вогнегасників (11 шт.) –  647 грн.;

{C}-          технічне обслуговування пожежних кранів 6шт. та рукавів 6 шт. – 849 грн.;

{C}-          повірка приладів технологічного обладнання харчоблоку – 730 грн.;

{C}-          страхування вихованців  (літня оздоровча кампанія) – 300 грн.;

{C}-          дератизація та дезінсекція – 360 грн.;

{C}-          вимірювання опору ізоляції – 1125 грн.

{C}-          вимірювання опору заземлення – 180 грн.;

{C}-          визначення швидкості руху повітря – 49,20грн.;

{C}-          хіманаліз води – 416грн.;

{C}-          придбано додатково два вогнегасника ВП – 2 – 480 грн.;

{C}-          розробка планів евакуації на основі фотолюмінісцентних матеріалів – 3200грн.

{C}-          встановлення сигналізації на Будівельників, 15а – 78 000 грн.

{C}-          хіманаліз стічних вод – 5680 грн.

{C}-          придбано деззасіб (3шт.) – 855грн.

Позитивні тенденції:

{C}ü    {C}підтримання приміщень та території закладу в належному стані,

Негативні:

{C}ü    {C}недостатнє матеріальне забезпечення навчального закладу.

 

Сьогодні, говорячи про спрямованість освіти на приведення  її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, ми бачимо ряд проблем, які потребують термінового вирішення як на місцевому, так і на державному рівні.

Зусилля  педагогічного колективу школи були спрямовані на виконання завдань, визначених у вище названих документах: формування життєво – необхідних орієнтацій, збереження  і зміцнення  морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців, формування у учнів бажання і уміння вчитись,  виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний  розвиток  особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх  самоосвітньої діяльності, виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього  світу.

ІІІ. Кадрове забезпечення навчального закладу

1.Кадрова політика школи спрямована на:

{C}¨                  реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;

{C}¨                  розвиток та вдосконалення творчого потенціалу педагогічних працівників;

{C}¨                  вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян;

{C}¨                  оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними   технологіями;

{C}¨                  періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

{C}¨                  поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних  працівників та молодшого обслуговуючого персоналу.

 

2. Укомплектованість педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

У школі на початок 2020 –2021  н. р. в штатному розписі 20 педпрацівників, із них 20 основні працівники.,

3. Якісний склад вчителів за віком

За віком

2020 - 2021

 

0

До 30 років

4

31 – 40 років

4

41 – 50 років

11

51 – 60 років

1

Понад 60 років

20

Всього

 

4. Якісний склад за кваліфікаційною категорією

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

вища

ІІ

І

спеціаліст

«старший учитель»

«учитель – методист»

«керівник гуртка – методист»

14

1

1

4

5

6

1

 

5. Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

2020 – 2021

Кількість педагогів

До 3 років

0

3 – 10 років

1

10- 20 років

4

Понад 20 років

15

Всього

20

 

6. Аналіз плинності педагогічних кадрів

2020 - 2021

Кількість працівників

Прибуло

0

Вибуло

0

Всього

20

 

7.  Освітній рівень педагогічних працівників

Всі педагогічні працівники школи мають фахову освіту, серед яких – 16 вищу педагогічну, 3 – спеціалісти.

Позитивні тенденції:

{C}ü    стабільність кадрового складу,

{C}ü    низька плинність,

{C}ü    наявність фахової підготовки у всіх працівників.

8. Організація атестації педагогічних працівників

Атестація педпрацівників школи проводиться відповідно до вимог нормативних документів. Щорічно наказом по школі встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження на протязі навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні. Вчителі, що атестуються проводять відкриті уроки та заходи, приймають участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях, готують творчі звіти.

У 2020 - 2021 н. р.  атестувалися  4 педагогічних працівника:

Лукашова Н.Ю., Бабіч Г.П., Сидоренко О.О., Мороз Т.М.

Серед них: 4 педагоги атестувалися на відповідність займаній посаді (Лукашова Н.Ю., Бабіч Г.П., Сидоренко О.О., Мороз Т.М.) ;

                    2 педагога – підтвердили раніше присвоєну вищу кваліфікаційну категорію (Бабіч Г.П., Сидоренко О.О.);

                    1 педагог – підтвердила раніше встановлений 11 тарифний розряд (Мороз Т.М.);

                    2 педагога – підтвердили раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель» (Бабіч Г.П..Сидоренко О.О.).

 

9.  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Головною метою діяльності закладу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників є забезпечення ефективного функціонування системи підвищення кваліфікації вчителів як складової, органічної частини якісної неперервної освіти педагогів відповідно до вимог і запитів суспільства та інтеграції в світовий освітній простір у контексті збагачення їх професійних знань, подолання розриву між раніше отриманою ними фаховою підготовкою й новими вимогами до освіти держави й конкретного регіону.

Ця мета реалізується через відповідні пріоритетні напрями:

{C}·         підвищення ефективності навчального процесу шляхом його інтенсифікації, інформатизації, застосування інтерактивних форм та методів зростання якості навчального процесу через запровадження різних форм організації курсів підвищення кваліфікації (3-х тижневих; 2-х тижневих; очно-заочних; очно-дистанційних; тематичних; 1-о тижневих на базі навчальних закладів; коротко тривалих курсів практичного спрямування);

{C}·         оновлення навчальних програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

{C}·         переосмислення завдань освіти (орієнтація на індивідуальний стиль навчання педагогів, здійснення диференційованого підходу з урахуванням категорій та кваліфікації педагогічних працівників);

{C}·         втілення сучасних педагогічних та інформаційних технологій (запровадження мультимедійних проектів для підготовки та підвищення кваліфікації освітян щодо ефективного використання комп’ютерної, мультимедійної техніки у навчальному процесі);

{C}·         стимулювання розвитку мотивації слухачів курсів підвищення кваліфікації до самостійної роботи в контексті розвитку професійних компетенцій, особливо на дистанційному етапі навчання та у міжкурсовий період;

{C}·         формування професійної мобільності педагогічних працівників в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової загальної середньої освіти;

{C}·         реалізацію організаційних  моделей забезпечення та впровадження дистанційної освіти, яка передбачає чітку організацію, координацію дій, професійне планування та ефективний контроль;

{C}·         розробку та адаптацію моделі взаємодії всіх структур та освітніх установ, що забезпечують неперервне підвищення професійної майстерності педагогічних працівників;

{C}·         створення належних умов для навчання й відпочинку педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки.

Позитивні тенденції:                              

{C}ü    практичнана правленість та фахова орієнтація курсової перепідготовки

{C}ü    зростання можливостей самопідготовки засобами інформаційних технологій

 

ПІБ учителя

Назва курсів

Тип курсів

Термін

Шокотько Л.Г., педагог- організатор,

керівник гуртка

Курси підвищення кваліфікації за програмою «Вчителі інформатики». Структурне програмування мовою Python.

 

Курси підвищення кваліфікації за програмою «Вчителі – дефектологи загальних, спеціальних закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Дистанційна форма

(1 тиждень)

 

 

 

 

 

 

Дистанційна форма

(2 тижні)

 

 

25.01.2021-

29.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2021 – 22.01.2021

Цвєткова О.В., вчитель - дефектолог

Курси підвищення кваліфікації за програмою «Вчителі – дефектологи загальних, спеціальних закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Дистанційна форма

(2 тижні)

 

11.01.2021 – 22.01.2021

Прокопенко М.В., вчитель початкових класів

Курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Вихователі групи подовженого дня»

Дистанційна форма

(1 тиждень)

25.01.2021 – 29.01.2021

Гунченко К.В., соціальний педагог

Курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Вихователі групи подовженого дня»

 

Курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Соціальні педагоги»

Дистанційна форма

(1 тиждень)

 

 

 

 

Дистанційна форма

(2 тижні)

25.01.2021 – 29.01.2021

 

 

 

 

05.04.2021 – 16.04.2021

                                                          

10. Використання сучасних наукових психолого - педагогічних досягнень, інноваційних технологій під час проведення освітнього процесу

Науково-методична робота здійснюється через діяльність шкільної науково-методичної ради, шкільних методичних об’єднань, творчої групи.

Освітній  процес у 2020 - 2021 навчальному році в школі організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям учнів з урахуванням їх пізнавальних інтересів і схильностей.

             Раніше основний контингент спеціальної школи складали  діти з легкою розумовою відсталістю,  на сьогоднішній день основний контингент  закладу складають діти з помірною розумовою відсталістю, тяжкою розумовою відсталістю, а також діти – з розладами аутичного спектру, яких за висновками  ІРЦ  рекомендовано інтегрувати в клас.

             Звичайно за таких умов усі педагоги нашого закладу розпочали впроваджувати інноваційні технології в освітній процес через систему корекційно- розвиткових занять:

«Соціальний розвиток»

«Комунікативно- мовленнєвий розвиток»

«Сенсорна інтеграція»

«Психомоторний розвиток», після цього відбулося структурування програм, структурування навчального простору, навчального місця, застосування спрощеної подачі інформації. Протягом всього навчального процесу використовувались інтерактивні технології навчання і виховання, інформаційно – комунікаційні технології, технології диференційного навчання, елементи проблемного навчання, ігрові технології та ін., застосування різноманітного дидактичного матеріалу і оригінальних наочних посібників, використання слайд-шоу,  презентацій, створених за допомогою новітніх програм.

 

IV. Медичне обслуговування учнів у спеціальній школі

       У процесі виконання посадових обов'язків медична сестра керується Законами України, постановами уряду, розпорядчими наказами органів системи охорони здоров'я та освіти, іншими керівними і нормативними документами з питань санітарії та гігієни, охорони здоров'я, профілактичної роботи, а також Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку спеціальної школи.

{C}1.      Пріоритетні напрямки роботи:

{C}ü  {C}здійснення медико - профілактичної та оздоровчої роботи з метою зміцнення здоров’я дітей, зниження дитячої захворюваності, підвищення захисних якостей і стійкості організму до несприятливих умов навколишнього середовища шляхом впровадження профілактичних заходів.

ü  виховання в учнів прихильності до здорового  способу життя , створення умов для збереження і покращення фізичного і психічного здоров’я учнів

{C}2.      Співпраця:

      Медична служба спеціальної школи постійно співпрацює з територіальними  медичними установами: СМСЧ-9 ( дитячою,  дорослою поліклінікою та Держпродспоживслужбою).

    Протягом навчального року проводяться медичні  огляди учнів. Огляд дітей проводиться кожного  року на початок  навчальних  занять та на кінець навчального року. Під час нього проводиться повний огляд учня ( вимірювання росту, ваги)  огляд  вузьких  спеціалістів. Також проводиться щорічний медичний огляд   працівників школи.

 

3. Система  зміцнення здоров’я учнів

Фізичне виховання – система заходів спрямованих  на зміцнення здоров’я дитини, загартування її організму, розвиток фізичних  можливостей,  рухових навичок і вмінь. До основних навичок  фізичного виховання належать :

{C}1)      Теоретичні відомості ( гігієна і фізичні вправи);

{C}2)      Заняття гімнастикою ;

{C}3)      Заняття з легкої атлетики ;

{C}4)      Рухові ігри;

{C}5)      Спортивні ігри.

Природні фактори є   важливим  засобом зміцнення здоров’я, загартування організму і підвищення працездатності дитини.

4.      {C}Оздоровчо – профілактична  робота

Проводяться звичайні  та поглибленні огляди дітей:

{C}1)      Забезпечується дотримання схеми періодичності обов’язкових  медичних профілактичних оглядів учнів;

{C}2)      Організовується медичний огляд учнів ;

{C}3)      Визначення кожному учню групи для заняття фізичною культурою;

{C}4)      Результати профілактичних оглядів реєструвати в медичній картці  Ф - № 086.

5.Пропаганда  здорового  способу  життя

Проводяться бесіди з учнями про їх здоровий спосіб життя ( не курити, не вживати алкогольних напоїв та ін.)

Напрямок формування здорового способу життя забезпечити повноцінний фізичний розвиток учнів.

Позитивні тенденції:

{C}ü    {C}подолання стану дезаптації у дітей, найбільш схильних до формування дезадаптаціїї;

{C}ü    {C}забезпечення оптимального медико – гігієнічного режиму протягом навчального дня.

Негативні:

{C}ü  {C}прогресуюче зниження показників здоровˈя;

{C}ü  {C}збільшення кількості учнів у спеціальних групах

 

V.  Організація харчування учнів спеціальної школи

1.      {C}Організації, що постачають продукти харчування:

{C}ü  Фізична особа - піждприємець  Сливний В.В.;

{C}ü  Фізична особа - піждприємець  Плечко О.Л.;

{C}ü  ТОВ «Криворіжхлібозавод».

2.      {C}Наявність і робочий стан технологічного і холодильного обладнання

Харчоблок та обідня зала забезпечені технологічним  та холодильним обладнанням. Двічі на рік проводиться ревізія електронагрівачів відповідною обслуговуючою організацією, що затверджується відповідним актом про виконання даних робіт. Двічі на рік проводиться ревізія кухонного обладнання (шафа пекарська, сковорода електрична, ваги механічні). В наявності на харчоблоці працюють три холодильні агрегати, але це обладнання застаріле і потребує постійного ремонту.

3.      {C}Кадрове забезпечення харчоблоку

   Організацію харчування в спеціальній школі забезпечено відповідно до затвердженого Порядку організації харчування в навчальних закладах.

Роботу харчоблоку забезпечують 4 штатних працівника:

кухарі – 2 особи;

комірник – 1 особа;

підсобна робітниця – 1 особа.

Кухарі щоранку проходять медичний фільтр, дані якого фіксують у відповідному журналі.

Медична сестра школи:

{C}ü  {C}забезпечує жорсткий контроль за закладкою продуктів в котел, технологією приготування страв та виходом готової продукції, терміном зберігання готової продукції.

{C}ü  {C}забезпечує належний контроль за веденням документації на харчоблоці.

{C}ü  {C}забезпечує якісний контроль за відбором та зберіганням добових проб.

{C}ü  {C}тримає під постійним контролем питання, пов՚ˈязані з організацією приготуванні їжі: технологією приготування, терміном зберігання готових страв.

{C}ü  {C}систематично проводить розˈ՚яснювальну роботу серед дітей та батьків про необхідність раціонального харчування дітей, про заборону вживання продуктів, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти.

{C}ü  {C}тримає на постійному контролі питання щодо забезпечення належного питного режиму в школі.

Комірник школи:

{C}ü  {C}при підвищенні цін на продукти харчування і продовольчу сировину, своєчасно ініціює внесення змін до бюджетних призначень.

{C}ü  {C} забезпечує контроль за обліком надходження та використання продуктів.

{C}ü  {C}щомісячно здійснює моніторинг виконання норм харчування та вартості харчування учнів.

{C}ü  {C}забезпечує прийом продукції виключно згідно вимог до санітарно – гігієнічних висновків.

{C}ü  {C}забезпечує своєчасне оформлення замовлень на продукти харчування.

{C}ü  {C}не допускає прийому продуктів без супровідних документів, сертифікатів відповідності, не використовує  продукти, термін придатності яких закінчився.

{C}ü  {C}забезпечує належний контроль за веденням документації на харчоблоці.

Класні керівники школи:

{C}ü  {C}активізують виховну роботу з дітьми щодо формування навичок культури прийому їжі, культури поведінки в їдальні, правил особистої гігієни.

Позитивні тенденції:

{C}ü    {C}формування у дітей основ здорового харчування;

{C}ü    {C}відмова учнів від шкідливих продуктів харчування на користь здорових та корисних продуктів харчування.

Негативні:

{C}ü  {C}не дотримання фізіологічних норм та калоражу харчування.

 

VІ. Аналіз роботи психологічної служби

           З метою оптимізації умов для формування особистості учнів соціально-психологічна служба cпеціальної школи спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до всіх учасників освітнього  процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення, яка

сприяла їх гармонійному розвитку.

          Соціально – психологічна служба школи у 2020 -2021 н. р. ставила перед собою такі завдання:

- виявлення труднощів учнів, які перешкоджали їх ефективному навчанню та взаємодії у шкільному колективі;

- дослідження індивідуальних особливостей учнівських колективів та окремих учнів, яке сприяло їх інтеграції у шкільне середовище;

- співпраця з педагогами школи, надання їм рекомендацій для всебічного розвитку та успішної взаємодії з учнями під час навчально-виховного процесу;

- підтримка учнів, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги і соціально-психологічного супроводу;

- сприяння професійному самовизначенню учнів старших класів;

- просвіта батьківських колективів для покращення взаємодії з учнями на різних вікових етапах.

           Аналізуючи роботу практичного психолога, можна сказати, що протягом 2020 – 2021 н. р. вивчався характер взаємин між учителями і учнями, враховуючи норми розвитку дитини і динаміку психічних станів.

          Практичним психологом здійснювалася діяльність за наступними напрямками: психодіагностична робота, консультаційна, психологічна просвіта, корекційно — відновлювальна та розвивальна робота, організаційно – методична робота.

         Діяльність практичного психолога була спрямована на роботу із дітьми, батьками та педпрацівниками:

І. Робота з дітьми.

1. Індивідуальне консультування учнів.

2. Психодіагностичне дослідження.

3. Профорієнтаційна робота.

4. Проведення психокорекційних вправ.

ІІ. Робота з батьками

1. Індивідуальне консультування.

2. Психодіагностичне дослідження.

3. Забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель».

4. Психологічна просвіта батьків щодо питань сімейного виховання.

ІІІ. Робота з педпрацівниками

1. Індивідуальне консультування.

2. Психологічна просвіта класних керівників.

3. Виступи на педагогічних нарадах, участь у «круглих столах».

4. Розробка психологічних рекомендацій щодо оптимізації навчально-

виховного процесу.

     Напрями психодіагностики:

• вивчення перебігу адаптаційного періоду учнів 1-х, 5-х класів;

• дослідження професійної спрямованості учнів 10 класу;

• вивчення особливостей пізнавальної сфери учнів різних вікових категорій;

• діагностика особистісних особливостей;

• дослідження емоційної сфери учнів.

Також проводиться робота як з поведінковими проблемами дітей (агресивність, гіперактивність, імпульсивність, тривожність), так із емоційними (дратівливість, збудливість).

        Протягом 2020–2021 н. р. практичний психолог спеціальної школи продовжувала працювати над темою: «Соціальна адаптація дитини з особливими потребами через створення реабілітаційного середовища».

      Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі була пріоритетною у 2020 –2021н. р. у діяльності практичного психолога Кушнірук Н.В.

             В спеціальній школі проводилися інформаційно - освітні заняття за профорієнтаційною програмою «Вибір». Основною метою програми було підвищення рівня поінформованості про подальше навчання учнів. Програма передбачала активне залучення батьків до виконання завдань і опрацювання матеріалу, формування свідомого і відповідального ставлення до власного

майбутнього.

            1.Психодіагностична робота.

Адаптація першокласників до школи.

Адаптація – це не лише процес пристосування для успішного функціонування у навчальному середовищі, але і здатність до подальшого психологічного, емоційного та соціального розвитку. Враховуючи важливість процесу адаптації першокласників до школи, практичний психолог вивчала причини, що перешкоджають адаптації учням, застосовуючи наступі діагностичні методики:

- методика визначення “рукості” (М.Г. Князєва, В.Ю. Вільдавський).Застосовується в тому разі, якщо психолог хоче виключити припущення того, що труднощі дитини (погано пише, неправильно тримає ручку, допускає багато помилок, неправильно вимовляє звуки) пов’язані  з особливостями мозкової організації психічної діяльності.

- тест «Будиночки» (О.Орєхова), за допомогою якого були визначені особистісні ставлення та ціннісні орієнтації першокласників;

- методика «Школа звірів» (Н.В’юнова, К.Гайдар), за допомогою якої була вивчена мотиваційна сфера, ставлення до вчителя, до однокласників, до навчання у школі, а також шкільна тривожність.

            Класному керівнику були надані консультації з метою підтримки учнів в адаптаційний період. З батьками учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, були проведені індивідуальні консультації та надані відповідні рекомендації. З учнями із ознаками дезадаптації було проведено додатково індивідуальну психодіагностику (за згодою батьків) та відповідну корекційно – розвивальну роботу за авторською програмою «Ниткографія». Психологічний супровід процесу адаптації учнів 5-го класу до нового навчального середовища у середній школі.

             Супровід психолога школи починається з організації та підготовки психологічних даних про кожного учня та подальше інформування вчителів- предметників, які будуть навчати дітей в середній школі. Для вивчення причин, що перешкоджають адаптації учням п’ятого класу

проводилися психологічні дослідження індивідуальних особливостей особистісної сфери.           Застосовувалися такі діагностичні методики:

- тест “Тривожність” з метою виявити рівень тривожності дітей;

- методика “Малюнок дерева” Методика спрямована на виявлення особистісних особливостей дитини. Малюнок дерева традиційно розглядається у проективній психодіагностиці як автопортрет, у якому цілісно вдображається ставлення до себе, самооцінка, характер взаємовідносин дитини з оточенням, а також її особистісні проблеми;

- методика «Мій портфель» О. Осадько;

- методика вивчення задоволеності учнів шкільним життям (розроблена О.О. Андрєєвим);

- проводилось психологічне дослідження учнів 5–го класу по колірному тесту відносин (модифікація А. Еткінда). Мета дослідження: визначити ймовірні проблеми адаптації, а саме первинне емоційне ставлення до навчання у середній школі.

             За результатами дослідження було визначено позитивне та негативне емоційне ставлення учнів як до навчальних предметів, так і до себе, до однокласників, батьків, поза навчальної діяльності. У результаті проведених досліджень, було виявлено дітей із труднощами у соціально-психологічній адаптації. Для батьків учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, були запропоновані та проведені індивідуальні консультації та надані відповідні рекомендації. З учнями із ознаками дезадаптації було проведено додатково індивідуальну психодіагностику (за згодою батьків) та відповідну корекційно – розвивальну роботу.

           Психологічний супровід учнів, які закінчують початкову школу. З метою забезпечення індивідуального підходу до учнів та з метоюподальшої комфортної адаптації учнів у шкільне середовище, в 4-му класі було проведено групове дослідження. Були використані наступні методики:малюнковий тест “Дерево” для дослідження рівня тривожності дітей. За результатами психодіагностичної роботи були надані відповідні рекомендації батькам та класним керівникам.

           Вивчення психічних станів та настроїв учнів.

          З березня по травень був введений карантин, тому вся психологічна допомога

здійснювалась онлайн

         2.Консультаційна робота

Протягом 2020 – 2021 навчального року практичним психологом надавалися консультації педагогічним працівникам, учням спеціальноїшколи та їхнім батькам. Переважна більшість запитів, які надходили до практичного психолога як з боку батьків, так і з боку педагогічних працівників, стосувалися форм поведінки учнів та емоційно – вольової сфери. Учні школи

зверталися за психологічною допомогою у розв’язанні певних життєвих труднощів. Також надходили запити на розв’язання конфліктних ситуацій.

         3.Психологічна просвіта

У 2020 – 2021 навчальному році приймала участь у семінарах онлайн, круглих столах, нарадах міського рівня.

         4.Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Для учнів початкових класів було проведено заняття «Як справлятися з негативними емоціями», в результаті якого учні вчилися знаходили ресурси, щоб справлятися із власними емоціями та переживаннями. На протязі карантину психологом здійснювалась робота на порталі КЛАС РУМ.

         5.Організаційно – методична робота

Практичним психологом спеціальної школи протягом 2020 – 2021 навчального року велася робота по вдосконаленню професійних навичок як спеціаліста у галузі психології. Постійно брала участь у роботі обласних, міських конференціях та практикумах практичних психологів. Кушнірук Н.В. очолює методичне об'єднання  психологів міста. Практичнийьпсихолог спеціальної школи на протязі 2020-2021 навчального року приймала участь в 89 міжнародном фестивалі арт-терапії “Арт-практик”16-17 травня 2020(Реестраційний номер 574959, кількість годин 16). Взяла участь в

онлайн-курсі “стоп агресія! Арт-терапія в роботі з дітьми з 3до 15 років” та отримала практичні та теоретичні навички згілно теми. (кількість годин 10сертифікат 1-12 червня 2020). Дистанційно підвищилакваліфікацію під час вебінару “Як організувати дистанційне узагальнення знань та підбити підсумки навчального року” (Кількість годин 2. Свідоцтво № 8289-1362196.20.05.2020). Прийняла участь в практикумі та отримала практичні та теоретичні знання згідно висвітленої теми“ Особлива дитина” чи “особливі батьки”, як зрозуміти один одного” Кількість годин 10. Сертифікат. З 5 вересня по 5 жовтня 2020) брала участь у заходах присвячених освітній реформі в Україні на тему “Технології забеспечення роботи практичного психолога, з дітьми з особливими освітніми потребами” Форми роботи: круглий стіл, науково-методичний семінар загальною тривалістю 6 годин (сертифікат № ПК/КС+ДН2-425 від 19 березня 2021р). Взяла участь у

конференції “Сучасні уявлення про порушення поведінки, емоцій та сну в дітей та підлітків” та здобула такі знання та навички:

- здобула знання про дитячий стрес, підліткову депресію :

- оволоділа новими методами та техніками в роботі з підлітками-психосоматиками;

- здобула знання про нейропсихологічний підхід до роботи з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності(СДУГ);

- оволоділа психологічними техніками в роботі з дітьми та підлітками, схильними до агресії та тривожності;

- отримала розуміння поняття “самооцінка”, “розлади поведінки”, “емоційний інтелект”;

- отримала інформацію щодо поведінкових особливостей дітей та підлітків;

- ознайомилась з основами діагностики й корекції порушення сну.(23-24 квітня 2021р, 30 академічних часів, сертифікат № 498/2021;

-  пройшла навчання та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за освітньою

програмою “Взаємодія з батьками: психологічні засоби та прийоми” (5 травня 2021. СПК№ДН 41682253/15883), Пройшла навчання та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за освітньою програмою “Перша психологічна допомога в екстремальних ситуаціях” (14 травня 2021.

СПК№ДН 41682253/17050).

 

VІІ. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

 

           На виконання Указу Президента України № 1086/2005 від 11 липня 2005 року «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», Законів України «Про охорону дитинства», « Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України №226 від 05.04.1994р. «Про

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наказу відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради «Про стан роботи в частині соціального захисту дітей пільгових категорій» в закладі

впродовж 2020 – 2021 н. р. здійснювалась робота, спрямована на соціальний захист дітей пільгових категорій, профілактику негативних явищ серед учнівської молоді, розвиток соціальної компетентності дітей, професійну орієнтацію учнів, соціально-психологічну просвіту всіх учасників освітнього процесу. У школі протягом 2020/2021 навчального року навчалось 83 учні

віком від 7 до 17 років.

           Упродовж 2020/2021 навчального року були здійснені такі заходи щодо соціального захисту учнів:

- проводились ознайомлення педагогічного колективу з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства;

- розглядались питання соціального захисту дітей пільгових категорій на нарадах при директорові, засіданнях педагогічних рад, засіданнях методичних об’єднань вихователів, класних керівників;

- створений та систематично оновлюється банк даних на всіх вихованців закладу та банк даних дітей пільгового контингенту, зміни до яких вносяться тільки після зміни соціального статусу дитини;

- створений соціальний паспорт школи;

- оформлені соціальні паспорти класу;

- ведеться контроль за відвідуванням навчального закладу.

- проводилась систематична профорієнтаційна робота з старшими учнями.

Проведені зустрічі з викладачами ПТНЗ, години спілкування, роз’яснювальна робота щодо умов подальшого навчання та працевлаштування випускників на класних батьківських зборах;

- школа постійно приймає благодійну допомогу у вигляді одягу, взуття для вихованців пільгових категорій від інших навчальних закладів, організацій та небайдужих осіб;

- всі діти користуються безкоштовним дворазовим гарячим харчуванням на базі школи.

           На початок навчального року на обліку в школі перебували наступні

соціально – незахищені категорії дітей :

{C}-                 діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 16 учнів (Неруш Е., Неруш Б., Попов М., Дмитерко В., Кротенко А., Тихонов О., Коломоїць В., Немко С., Коломоєць Б., Небилиця А., Харевський Н., Шурупов М., Науменко Д., Павлиш В., Гурін О., Вигонний Д.);

{C}-                 діти з інвалідністю – 41 (в грудні 2020 р. прибули та оформили інвалідність 3 дитини – Зарубін О., Шухров Є., Якушенко Я.) – на кінець 2021 навчального року всього – 44 учня;

{C}-                  діти з багатодітних сімей – 21 (в жовтні 2020 р. вибула Якушенко Д.,учениця 10 класу) - на кінець 2021 навчального року всього – 20 учнів;

{C}-                 діти, сім’ї яких залишились в складних життєвих обставинах – 9 учнів ( Волошин В.,

Волошин О., Волошин М., Сарафан Є., Кузуб Ю., Михайлюта Є., Церковнюк В., Кучеренко В., Сокур Є.);

  - діти, які стоять на внутрішньошкільному обліку -3 учня(Бєловол О.,Науменко Д.,Шурупов М.)

            Соціально – психологічна служба закладу і класні керівники відвідували сім'ї  ,в яких мешкають діти соціально-незахищених категорій, складали акти обстеження матеріально-побутових умов сімей, акти рейдів в сім'ю, залучали дітей до навчально – виховного процесу. Результати обстежень засвідчують, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою в сім'ях громадян, проживають у задовільних умовах, забезпечені необхідним одягом, речами.

            Проводилась інформаційно – роз’яснювальна робота по дотриманню правил під час карантину, нагадано про дотримання гігієнічних норм, про недопустимість перебування дитини в громадських місцях:

- поради для батьків у період карантинних заходів;

- правила гігієни;

- що потрібно знати про COVID 19;

- карантинні обмеження.

Надавалась інформація на задані питання батьків. Проводилась профілактична робота щодо належного виконання батьківських обов’язків під час карантину. Під час карантину класними керівниками було здійснено рейди в кризові сім’ї з метою надання освітніх послуг. Робота з дітьми із сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, проводиться відповідно до спільного наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 №1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах».

            У школі навчається 9 - вихованців з сім’ей, які опинилася в складних життєвих обставинах ( Волошин В., Волошин О., Волошин М., Сарафан Є., Кузуб Ю., Михайлюта Є., Церковнюк В., Кучеренко В., Сокур Є.). Причинами які обумовили постанову на облік дану категорію дітей, були:

- невиконання батьками належним чином батьківських обов'язків;

- безробіття батьків, відсутність доходів.

        З метою підтримки дитини, попередження виникнення нових складних  життєвих обставин в спеціальній школі здійснюється наступна діяльність:

- на кожну дитину, яка опинилась в СЖО оформлена особова справа;

- розроблені плани психолого-педагогічного супроводу;

- на місяць та за потребою проводяться рейди в сім’ю ;

- в разі необхідності направляється повідомлення до відповідних

соціальних служб про ситуацію в сім'ї;

- під час канікул плануються заходи контролю за ситуацією в сім'ї.

        На протязі року з дітьми постійно працює соціально – психологічна  служба навчального закладу.Керуючись Законами України «Про місцеві державні адміністрації» , «Про основи соціальної захищеності інвалідів в У країні»,Указом Президента України від 27 листопада 1993року №566/93 «Про Міжнародний день осіб з інвалідністю в Україні» , наказу відділу освіти виконкому № 154 від 03.11.2020 року «Про проведення акції «Милосердя» в загальноосвітніх

навчальних закладах міста», річного плану роботи школи, з метою обстеження та реалізації заходів по захисту дітей з інвалідністю в закладі з 04 листопада по 22 грудня 2021 року проведена акція «Милосердя» ,з метою привернення уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю та формування позитивної громадської думки з цього приводу.

         Впродовж акції були проведені заходи, спрямовані на реабілітацію та соціальний захист зазначеної категорії дітей:

- висвітлення у батьківському куточку інформацію про акцію «Милосердя»;

- шкільні змагання ( по школі) з тенісу, шашок;

- колективний лепбук « Добрі справи»;

- уроки доброти в закладі «Дивіться на нас, як на рівних»;

- уроки толерантності в закладі « Райдуга толерантності»;

- в бібліотеці створені виставки книжок та періодичних видань з тематики милосердного ставлення до людей похилого віку, дітей-сиріт, людей з обмеженим можливостями;

- тематичні виховні години, заходи стосовно шанобливого ставлення до людей з особливими потребами, толерантного ставлення до людей хворих на ВІЛ\СНІД.

          В школі систематично працював консультпункт для учнів, педагогів, батьків та опікунів. Частіше за все розглядались питання наступного характеру:

з учнями:

-поведінка в школі;

-взаємостосунки з однокласниками;

-відвідування уроків;

-вчимося поважати дорослих;

-крадіжки. Кримінальна відповідальність неповнолітнього;

-чим закінчується бродяжництво;

-про значення освіти в подальшому житті;

-про шкідливість токсикоманії, алкоголю, тютюнопаління .

- правила гігієни;

- що потрібно знати про COVID 19;

- карантинні обмеження.

з педагогами:

- складання соціального паспорту школи;

- збір документальної бази на учнів, сім’ї яких залишились в СЖО;

- систематизація документальної бази на учнів під опікою;

- ведення банку даних на соціально – незахищених категорій учнів;

- організація благодійних акцій;

- пропуски уроків учнями без поважних причин;

- ефективне спілкування з учнями.

з батьками (або особами, що їх замінюють):

- обов’язки батьків. Відповідальне батьківство;

- поведінка дитини в школі;

- виховання позитивних рис характеру у дітей;

- профілактика алкоголізму та тютюнопаління;

- крадіжки;

- поради для батьків у період карантинних заходів;

- правила гігієни;

- що потрібно знати про COVID 19;

- карантинні обмеження.

Питання соціального захисту дітей пільгових категорій розглядаються на педагогічних радах, нарадах при директорові, батьківських зборах та підсумовується в наказі по школі.

         Вся робота з охорони дитинства та соціального захисту неповнолітніхздійснювалась за основними напрямками:

- діагностична робота (складання соціальних паспортів 1-10 класів, школи; формування бази даних соціально – незахищених категорій; діагностика особистості та її соціальних зв’язків; анкетування учнів «Ми за здоровий спосіб життя!»; вивчення емоційної атмосфери в школі);

- консультативна робота ( батьківські збори з питань відповідальності за недотриманням батьками своїх батьківських обов’язків; літнє оздоровлення дітей пільгових категорій, зібрання пакету документів на оздоровлення; батьківські збори з проблеми насильства в сім’ї; проведення

групових та індивідуальних консультацій для учнів, батьків, вчителів; надання рекомендацій учителям з проблеми «учень – правопорушник», з проблеми «дитина з неблагополучної сім’ї, безпритульність та бродяжництво дітей»; девіантна поведінка);

- розвивально – профілактична робота (проведення занять з КЖС; проведення ряду бесід в рамках тематичних тижнів; інформаційні зустрічі з лікарем – педіатром, інформаційні зустрічі з медичною сестрою; тижні здоров’я; інформаційні зустрічі з представниками ЦСССДМ; індивідуальна соціально – перетворювальна робота з учнями, схильними до асоціальної поведінки, через проведення виховних просвітницьких заходів; розвивальна та соціально – перетворювальна робота з розвитку навичок успішного спілкування серед учнів; активізація професійного самовизначення з використанням активних форм роботи (профорієнтаційні ігри, бесіди);

- психологічна просвіта (самоосвіта; виступи на нарадах при директорові, педагогічній раді,координаційній раді,);

- організаційно - методична робота ( робота з документацією, написання звітів, планів роботи; рейди в сім’ю; обстеження матеріально – побутових умов сім’ї ).

           Аналізуючи роботу соціального педагога за 2020 – 2021 рік, можна виявити ряд проблем, які виникають в ході роботи:

- проблеми тяжкого матеріального становища, бездоглядність, алкоголізм, низький виховний потенціал батьків, їх неготовність або небажання займатися повноцінним вихованням дітей;

- проблеми, пов’язані з неадекватною і девіантною поведінкою дітей і підлітків в соціумі(що призводило до пропусків без поважної причини );

- проблеми, пов’язані з неблагонадійністю сімей, порушенням прав дитини;

- проблеми тяжкого матеріального становища батьків, бездоглядність, алкоголізм і як наслідок безвідповідальність батьків, їх неготовність або небажання займатися повноцінним вихованням дітей;

- відсутність матеріальної бази для придбання методичної літератури;

- відсутність матеріальної бази для проведення тренінгових занять.

           Перед соціальним педагогом школи поставлені завдання:

- забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального та морального здоров’я особистості;

- формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально - значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;

- створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей дитини, її позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, її пристосованості до життя в особистому розвитку;

- надання комплексної соціально – психолого - педагогічної допомоги і підтримки.

            Соціальний педагог покликаний попередити проблему, своєчасно виявити та усунути причини, які сприяють її виникненню, забезпечити профілактику різноманітних негативних явищ ( моральних, фізичних, соціального характеру ), відхилень у поведінці учнів, їх спілкуванні.

            Завдання роботи соціального педагога на 2021 – 2022 навчальний рік:

{C}-          соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

{C}-          соціальний захист дітей, сім’ї яких опинились в складних життєвих обставинах;

{C}-          соціально - педагогічний супровід дітей;

{C}-          введення сигнальної книги, контроль за відвідуванням учнями навчального закладу;

{C}-          подолання причин, що призводять до пропусків занять;

{C}-          профілактика правопорушень серед підлітків;

{C}-          координація діяльності всіх спеціалістів школи по підвищенню соціальної адаптації дітей

підлітків;

{C}-          адаптація дітей до умов перебування у навчально-виховному закладі;

{C}-          сприяння професійному самовизначенню старшокласників;

{C}-          попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких дій у родині та

закладі;

{C}-          формування у дітей уявлення про здоровий спосіб життя;

{C}-          формувати психолого-педагогічну культуру учнів, педагогів, батьків;

{C}-          відстоювати права та інтереси дітей на основі державних документів з метою забезпечення

для неповнолітніх гарантованих їм прав та умов життєдіяльності;

{C}-          виявляти, запобігати та обмежувати асоціальні явища, причини соціальної дезадаптації

серед різних соціальних груп та окремих осіб;

{C}-          участь у педрадах, батьківських зборах та нарадах, що стосуються соціально-педагогічного

життя навчального закладу. Надання консультативної допомоги дітям, батькам (або особам, що їх

замінюють), педагогам;

{C}-          надання консультативної допомоги дітям, батькам (або особам, що їх замінюють),

педагогам.

 

VІІІ.Аналіз  виховної та правовиховної роботи в закладі за 2020/2021 навчальний рік

 

          У відповідності до документів:  Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Указу  Президента №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах", наказу МОН України від 31.10.2011 "Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України"наказу від 1.02.2010 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми",наказу від 11.06.2012 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві", розпорядження КМ України “Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року”,  згідно річного плану відділу освіти, річного плану закладу та з метою активізації роботи по попередженню злочинності та правопорушень, шкідливих звичок серед дітей та учнівської молоді, підвищення правової освіти всіх учасників навчально – виховного процесу, впровадження активних форм превентивного виховання,  педагогічний колектив спеціальної загальноосвітньої школи на 2020 - 2021 н. р. визначив такі пріоритетні напрямки виховання дітей та учнівської молоді на сучасному етапі:

{C}-         забезпечення особистісно - орієнтованого підходу до організації виховного процесу

в закладі;

{C}-         підвищення ефективності виховного процесу у взаємодії із сім’єю, громадськістю

та державними установами;

{C}-         реформування організації учнівського самоврядування шляхом вдосконалення

нових форм роботи;

{C}-         активне залучення до виховного процесу дорослих і дітей, як рівноправних

суб’єктів демократизації шкільного життя;

     -    дотримання цілісної системи культури здоров’я.

          Тому в закладі проводиться робота спрямована на  вирішення завдань виховної роботи за такими напрямками:

  -  ціннісне ставлення до себе;

   - ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

        - ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

        - ціннісне ставлення до праці;

        - ціннісне ставлення до природи;

       - ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

 

 

З метою формування ціннісного ставлення до суспільства і держави проведено:

з/п

ЗМІСТ

Термін

виконання

Відповід.

Коло учасників

1

Проведення циклу бесід з історії України

Протягом року

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-10 класів

 

- Загальношкільна лінійка «Свято Першого дзвоника»;

03.09

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-10 класів

2

Тематична декада «Як зірка в небі – Україна в серці»

04-14.09

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-10 класів

3

Тематичний тиждень до Міжнародного Дня миру

ІІІ тиждень вересня

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-10 класів

4

До дня українського козацтва :

-спортивне свято «Де козак там слава »

12.10

Чорнопольський А.В.

Учні 1-10 класів

5

До дня української писемності та мови :

- цікаве дозвілля «Бринить, співає рідна мова, чарує, тішить і п’янить»;

06.11

(дистанційно)

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-10 класів

6

Заходи правового спрямування «Наші права – щасливе дитинство»

18.11 –

06.12

(дистанційно)

Шокотько Л.Г. 

Учні 1-10 класів

7

До Дня Соборності України. Перегляд відео (дистанційно) «Україна – моя Батьківщина».

21.01

Шокотько Л.Г. 

Учні 1-10 класів

8

Дитячі малюнки, листівки    «9 Травня. Миру – бути»

(дистанційно)

07.05

Шокотько Л.Г.  

Учні 1-10 класів

9

Перегляд відеоролика

https://youtu.be/YFxtUMkg21M

 

12.05

Класні керівники

Учні 5-7 кл

10

Конкурс малюнка

«День миру та єдності у Європі»

13.05

Класні керівники

Учні 3-4 кл

11

Вікторина

«Діти про Євросоюз»

бібліотечна година

14.05

Класні керівники

Учні 8-10 кл

З метою формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва проведено:

з/п

ЗМІСТ

Термін

виконання

Відповід.

Коло учасників

1.

До всеукраїнського дня бібліотек:

- калейдоскоп загадок «Вгадай героя казки

- Інтернет - мандрівка «Найкращими бібліотеками світу»

30.09

(заходи проведені в навчальних кабінетах)

Брагіна В.В.

Учні 1-10 класів

2.

День працівника освіти  :

- літературно-музична он-лайн вітальня «Спасибі всім, хто людяності вчить, розумне сіє, добре, вічне!»;

04.10

Шокотько Л.Г.

Учні 1-10 класів

3.

До Дня Святого Миколая «Світом Миколай мандрує»

19.12

(заходи проведені в навчальних кабінетах з дотриманням карантинних заходів)

Кл.кер. 1-10 кл

Учні 1-10 класів

4.

Новорічні свята «Збираємось скоренько, Новий рік близенько»

25.12-

27.12

(заходи проведені в навчальних кабінетах з дотриманням карантинних заходів)

Кл.кер. 1-10 кл

Учні 1-10 класів

5

Шевченківський тиждень «Кобзарева струна не вмирає»

перегляд відео  та читання творів

(дистанційно)

за окремим планом

Шокотько Л.Г.

Учні 1-10 класів

6

Свято Останнього Дзвоника

«Прощай, дитинства, золота країно!»

травень

Шокотько Л.Г.

Учні 10 класу

З метою формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей проведено:

з/п

ЗМІСТ

Термін

виконання

Відповід.

Відмітки про викона-ння

1.

Організація роботи батьківського всеобучу

До 13.09

он-лайн

Шокотько Л.Г.

Учні 1-10 класів

2.

Акція “Милосердя” до Міжнародного дня людей з інвалідністю

до  03.12

Гунченко К.В.

Учні 1-10 класів

3

Посилена інформаційна робота серед батьків та учнів стосовно безпечного інтернету https://youtu.be/mbn8Cjw3O_o?t=2

-виховні заходи онлайн

 

січень

Шокотько Л.Г.

Учні 1-10 класів

4

Перегляд відео  

"Поза межами права. Шлях без вороття"

(Дотримуючись карантинних обмежень)

03.02.

Шокотько Л.Г.

Учні 1-10 класів

5

Консультативний пункт для батьків (онлайн)

Правові питання, які стосуються  сімей,в яких виховуються діти з особливими потребами.

 

лютий

Шокотько Л.Г.

Гунченко К.В.

 

6

Інформаційні повідомлення«Ні! Булінгу» Законодавча база та відповідальність за скоєння булінгу

Протягом року

Шокотько Л.Г.

Гунченко К.В.

Учні 5-10 класів

З метою формування ціннісного ставлення до природи проведено:

з/п

ЗМІСТ

Термін

виконання

Відповід.

Відмітки про виконання

1.

Природоохоронна акція «Коли ялинки плачуть»

виготовлення   листівок

грудень

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-9 класів

2.

Практична екологія «Ідіть добрими у світ природи»

протягом року

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-9 класів

3

Інформаційна година Пам'яті «Дзвони Чорнобиля стогоном будять, щоб від нещастя весь світ вберегти!»

(онлайн)

26.04

Шокотько Л.Г.

Учні 1-10 класів

 

З метою формування ціннісного ставлення до праці проведено:

з/п

ЗМІСТ

Термін

виконання

Відповід.

Відмітки про викона-ння

1.

Операція «Затишок» - озеленення шкільних кімнат.

протягом року

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-9 класів

2.

Робота майстерні Діда Мороза – колективна творча справа:

{C}-  виготовлення новорічних вітань;

{C}-  конкурс новорічних екібан

грудень

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-9 класів

З метою формування ціннісного ставлення до себе проведено:

з/п

ЗМІСТ

Термін

виконання

Відповід.

Відмітки про викона-ння

1.

Проводити сезонні змагання з різних видів спорту:лижні естафети, змагання з футболу, легкої атлетики, настільного тенісу,з шахів, шахмат

протягом року

Чорнопольський А.В.

Учні 1-9 класів

2.

Тиждень безпеки руху дітей «Знай дорослий, знай дитя: Безпека руху – це життя»

02.11-

04.11

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-9 класів

3.

Тиждень протипожежної безпеки «Легко вогник запалити, та не легко загасити»

11.11-

15.11

(заходи он-лайн)

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-9 класів

4.

Акція «Твій вибір – твоя відповідальність» (профілактика СНІДу, наркоманії, тютюнопаління). Тренінг «Шкідливі звички»

грудень

Кл.кер. 1-9 кл

Учні 1-9 класів