Навчальний процес

 

Навчальна робота

Мова навчання - українська.

  Процес навчання спрямовується на розвиток   індивідуальних можливостей кожної дитини із    урахуванням психофізичних особливостей, стану  здоров’я, та застосуванням особистісно –  орієнтованих педагогічних методів.

   Повноцінність базової середньої освіти дітей  забезпечується реалізацією як інваріантної так і  варіативної складових навчального плану.(силка на н. п.)

 Навчальним планом передбачено вивчення наступних навчальних предметів:

 

Українська мова і література

Математика

ІсторіяУкраїни

Я у світі

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Природознавство

Географія

Фізика і хімія у побуті

Основи здоров'я

Фізична культура

Трудове навчання

 

   Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань і реалізується через навчальні предмети та курси:

«Соціально-побутове орієнтування»; «Розвиток  мовлення»; «Ритміка»; «Лікувальна фізкультура».

Вивчення предметів освітньої галузі забезпечується оптимальним рівнем загальноосвітньої підготовки учнів.

Для занять з технологій у 4 - 9 класах  учні класу діляться на дві групи. Заняття з технологій для учнів 4-9 класів організуються з урахуванням інтересів та психофізичних можливостей вихованців, місцевих умов, можливостей працевлаштування випускників, продовження їх навчання в професійно-технічних навчальних закладах.

         Фізичне виховання здійснюється на уроках здоров’я і фізичної культури, лікувальної фізкультури, ритміки, під час ранкової гігієнічної гімнастики і фізпауз з урахуванням стану здоров’я дітей під наглядом медичних працівників школи.

Корекційно – розвиткова робота спрямована на розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку учнів шляхом взаємодії з навколишнім середовищем на основі знань, умінь і навичок мовленнєвої, зокрема комунікативної, діяльності і творчості. Ця робота передбачає впровадження особистісно зорієнтованих програм навчання, розвитку та корекції, корекційно спрямованого індивідуального та диференційованого навчання.

        Заняття з ЛФК проводяться вчителем фізкультури, який має відповідну підготовку. Для занять з ЛФК комплектуються групи по класах згідно медичних показань учнів.

        Заняття з розвитку зв’язного мовлення проводяться групами та індивідуально. Групи комплектуються з урахуванням однорідності мовних порушень учнів одного класу ( 2 – 4  чол.), з учнями, які мають важкі порушення мови, проводяться індивідуальні заняття. Тривалість групових занять – 45 хвилин, індивідуальних – 15 – 20 хвилин. За графіком проводяться фронтальні заняття по класам.

Навчання учнів реабілітаційної групи здійснюється за гнучкими індивідуальними планами.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою, впродовж навчального року для учнів проводяться канікули.

Тривалість уроку для учнів 1 класу становить 35 хвилин, у 3- 4 класах - по 40 хвилин, у наступних класах - по 45 хвилин. Під час кожного уроку на 20 хвилині занять проводиться п'ятихвилинна фізична пауза з використанням лікувально - коригуючих вправ.

Для надання індивідуальної корекційноїдопомоги та добору відповідних програм навчання у закладі діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є:

-         вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня у динаміці;

-         визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, професійної реабілітації;

-         переведення учнів до наступного класу;

Заклад працює за навчальними програмами, підручниками та посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.