Сторінка бібліотекаря

замовлення підручників на 2019-2020 навчальний рік

 

 

Протокол педради

 

Основний бібліотечний фонд бібліотеки:

   Художня література – 2838;

   Періодичних видань – 8;

   Підручники – 1134.

Забезпечення:

1 – 4 клас – 100 %;

5 -9 клас – 98,5 %.

 

 

       В бібліотеці працює читальний зал, ігротека, є відкритий доступ до художньої, науково – популярної літератури, газет, журналів.

 

 

 

Завдання бібліотеки закладу

 

 

1.     Удосконалення роботи бібліотеки з урахуванням вимог сьогодення;

2.     Виховання в учнів поваги до державних символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

3.     Виховання у читачів інформаційної культури, культури читання, навичок самостійної роботи з книгою;

4.     Пробудження інтересу до читання у читачів – дітей, виховання шанобливого ставлення до книги;

5.     Пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей, гуманізму, милосердя, духовності, естетичної, трудової культури, здорового способу життя;

6.     Широка популяризація української культури, виховання мовного етикету, глибокої поваги до державної рідної мови, до національної культури і духовних надбань українського народу та інших народів та націй;

7.     Використання різноманітних форм і методів краєзнавчої роботи. Виховання любові до рідного краю;

8.     Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності;

9.     Своєчасне забезпечення учнів та педагогічного колективу навчальною, художньою та методичною літературою;

10. Збереження фонду підручників, поповнення науково – методичної бази школи. Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників. Участь у акції «Живи, книго!»;

11. Подальший розвиток інформативної функції бібліотеки як інформативно – культурного центру спеціальної школи.

Основні завдання і напрями роботи бібліотеки

у 2020-2021навчальному році

Невід’ємною складовою науково-освітянського та інформаційного простору є бібліотеки, які накопичують, зберігають і поширюють знання, що зафіксовані у друкованих та інших носіях інформації. Саме бібліотека є найважливішою творчою лабораторією, саме від її ресурсів і послуг залежить якість та зміст навчально-виховної роботи. Книга – це скарб, мудрість і досвід, ретельна праця, творча думка і презентація ідей.

Сьогодні основними завданнями шкільної бібліотеки є:

1.     Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.

2.     Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

3.     Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу

4.     Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.

5.     Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.

6.     Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового фонду засобами проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу».

7.     Якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі.

8.     Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, творів письменників Запоріжжя, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації.

9.     Підвищення авторитету шкільного бібліотекаря, збільшення ролі його праці в навчально-виховному процесі школи, сприяння зростанню соціальної активності шкільного бібліотекаря, його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності як засобу та інструменту оптимізації процесу обслуговування і розширення сфери впливу шкільної бібліотеки.